tang poems, quite handsome ones

酬丁柴桑

[作者] 陶渊明 [朝代] 魏晋

有客有客,爰来爰止。秉直司聪,于惠百里。

餐胜如归,聆善若始。匪惟谐也,屡有良由。

载言载眺,以写我忧。放欢一遇,既醉还休。

实欣心期,方从我游。

#######################

诫曾玉璟

[作者] 洪秀全 [朝代] 清

迷途既返速加鞭,

振起雄心赶向前。

尽把凡情丢却去,

方能直上九重天。

#######################

夏夜追凉

[作者] 杨万里 [朝代] 宋

只知逐胜忽忘寒,

小立春风夕照间。

最爱东山晴后雪,

软红光里涌银山。

#######################

台湾竹枝词

[作者] 梁启超 [朝代] 清

韭菜花开心一枝,

花正黄时叶正肥。

愿郎摘花连叶摘,

到死心头不肯离

####################

探得李

[作者] 李世民 [朝代] 唐

盘根直盈渚,

交干横倚天。

舒华光四海,

卷叶荫三川。

One thought on “tang poems, quite handsome ones

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s